Isiqondiso sokuzwisisa mayelana ngokwehliswa kwamandla okuzibusa ezabelweni(devolushini)

  • Home
  • Resources
  • Isiqondiso sokuzwisisa mayelana ngokwehliswa kwamandla okuzibusa ezabelweni(devolushini)

Lesi siqondiso senzelwe ukuba sisize umphakathi ukuba azwisise ngodaba lokwehliswa kwamandla okuzibusa eZimbabwe ukuze izizalwane zenelise ukuthuthukisa lokuphakamisa ukunanza ngokupheleleyo mayelana ngokwehliswa kwamandla

Lesisiqondiso sinika umphakathi ulwazi mayelana ngendlela zokwehliswa kwamandla okwehlukeneyo ezizweni njalo sifundisa ukuthi ukwehliswa kwamandla ezabelweni kumele kudalelwe ilizwe lelizwe. DownloadZIMRIGHTS Ndebele Guide to Understanding Devolution

X